Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasbaarheid
1.1. Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen Onderdelenbalie.nl (hierna “Verkoper” te noemen) en de Koper uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als “de Overeenkomst”).
1.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zullen de Bijzondere Voorwaarden voorrang hebben.
1.3. Van de Overeenkomst kan niet stilzwijgend, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging), worden afgeweken. Het feit dat de Verkoper zich niet of niet meteen op een contractbepaling beroept, impliceert geenszins een afstand van zijn recht om er zich alsnog op te beroepen.
1.4. De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. Bij ontstentenis van reactie van de Koper binnen de 15 kalenderdagen nadat deze wijzigingen per e-mail of fax aan de Koper werden meegedeeld, wordt de Koper geacht de wijzigingen aanvaard te hebben.

Artikel 2 Offertes en bestellingen
2.1. Offertes zijn kosteloos en zijn dertig kalenderdagen geldig. Zij gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Verkoper en binden de Verkoper niet, ook niet na aanvaarding door de Koper. Enkel de schriftelijke aanvaarding door de Verkoper doet de Overeenkomst ontstaan.
2.2. De Verkoper gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Koper verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor zijn offerte gebruiken. Indien de Koper zelf artikelreferenties van Verkoper doorgeeft, gaat de Verkoper ervan uit dat deze met het effectief gewenste artikel overeenstemmen.
2.3. Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten en overige aanduidingen van machines en onderdelen in prijslijsten, bij aanbiedingen opgenomen in de catalogus van de Verkoper of op de website van de Verkoper zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting.

Artikel 3 Voorwerp
3.1. Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven in de Bijzondere Voorwaarden en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven onderde(e)l(en), uitrustingsstuk(ken), gereedschap(pen), appara(a)t(en), installatie(s), en/of machine(s). Het voorwerp wordt hierna aangeduid als de \'Verkochte Artikelen\'.
3.2. De Koper is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Verkochte Artikelen. De Verkochte Artikelen zijn standaardartikelen die niet specifiek voor de behoeften van de Koper gecreëerd worden, of artikelen die de Verkoper op vraag van de Koper aan door de Koper omschreven noden aanpaste. De Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Verkochte Artikelen niet aan de specifieke behoeften van de Koper beantwoorden, wanneer de Verkochte Artikelen beantwoorden aan de door de Koper omschreven noden.

Artikel 4 Prijs
4.1. De prijs voor de Verkochte Artikelen wordt bepaald in de Bijzondere Voorwaarden (hierna \'Koopprijs\' te noemen). De Koopprijs is exclusief BTW, belastingen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten van levering of afhaling van de Verkochte Artikelen en de kosten van eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de ‘Kosten’ genoemd). De Kosten zijn ten laste van de Koper en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

Artikel 5 Betaling
5.1. De koper dient de Koopprijs en kosten voorafgaande de levering danwel indien in de Bijzondere Voorwaarden schriftelijk overeengekomen, bij aflevering te voldoen (remboursement). Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, dient de Koper de Koopprijs en de Kosten te betalen binnen veertien kalenderdagen na de datum van de factuur via overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding.
Het indienen van een klacht ingevolge art. 9.2 of 9.3 ontslaat de Koper niet van zijn betalingsplicht binnen de gestelde termijn.
5.2. De Koopprijs en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Verkoper zijn ontvangen.
5.3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag bepaald in artikel 5.1. is er zonder voorafgaande ingebrekestelling door de Koper een nalatigheidinterest van 10 % per jaar verschuldigd op het gehele openstaande bedrag en dit vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot aan de volledige betaling. Bovendien is de Koper in voormeld geval onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 15 % op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 125 EUR, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen.
5.4. Ingeval van enige wanbetaling, of faillissement, uitstel, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, of kennelijk onvermogen van de Koper, of ingeval van verkoop, overdracht, inpandgeving, of inbreng of overdracht in een maatschappij of vennootschap van zijn handelsfonds, bedrijfstak of zijn uitrusting door de Koper, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Koper verschuldigd is aan de met de Verkoper verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Tevens heeft de Verkoper in voormeld geval het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzeggingstermijn te beëindigen door het versturen van een aangetekende brief, zonder dat de Verkoper daarvoor tot enige schadevergoeding kan aangesproken worden en onverminderd het recht op schadevergoeding van de Verkoper.
5.5. Indien de Koper bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft Koper, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

Artikel 6 Eigendomsoverdracht
6.1. Bij levering van de Verkochte Artikelen vindt ook de overdracht van risico’s plaats.
6.2. De eigendom van de Verkochte Artikelen gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot het ogenblik van de volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten.
6.3. Zoals de eigendomsoverdracht van de Verkochte Artikelen niet volledig is geschied, en tot op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten verbindt te Koper er zich toe:
6.3.1. om de Verkochte Artikelen in natura onder zich te houden en de Verkochte Artikelen niet onroerend te maken door bestemming, noch de Verkochte Artikelen te vermengen met een ander roerend goed, tot op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten.
6.3.2. om de Verkochte Artikelen in goede staat te bewaren en al het mogelijke te doen opdat de Verkochte Artikelen zouden beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming limitatief is – ten gevolge van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal, etc. De Koper zal de Verkochte Artikelen laten verzekeren tegen alle risico’s, ten minste voor het bedrag van de Koopprijs en de Kosten.
6.4. De Koper erkent dat de Verkoper de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Verkochte Artikelen en de naam en logo waaronder zij door de Verkoper worden verkocht en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.

Artikel 7 Levering
7.1. Levering geschiedt EXW Onderdelenbalie.nl Nijmegen (Incoterms 2000), behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper in de Bijzondere Voorwaarden. Indien, in afwijking van het voorgaande, schriftelijk wordt overeengekomen dat de Verkochte Artikelen zullen worden afgeleverd bij de Koper of op de door Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Koper. De track trace informatie of vrachtbrief van de vervoerder geldt in dat geval als leveringsbewijs.
7.2. Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten dient de Koper dit op het ogenblik van levering van de goederen op de vrachtbrief te melden, indien voorhanden. Hij licht de Verkoper hierover schriftelijk in, per e-mail of faxbericht verzonden binnen de twaalf uur na de levering van de goederen.
7.3. Leveringstermijnen zijn louter indicatief. Laattijdige levering of materiële onmogelijkheid om de Overeenkomst uit te voeren kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens de Verkoper, of tot weigering door de Koper om de Verkochte Artikelen in ontvangst te nemen.
7.4. Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Verkoper in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.
7.5. Ingeval de Verkoper zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Bijzondere Voorwaarden, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Koper de Verkoper per aangetekende brief (of ander rechtsgeldig communicatiemiddel met ontvangstbewijs) in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. De Verkoper zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van overmacht, of te wijten is aan de Koper. In dit laatste geval is de Koper gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. Onder overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, en alle omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de Verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan te tonen. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Koopprijs per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van 5 % van de Koopprijs.
7.6. De Koper kan zich niet op de laattijdige levering door de Verkoper beroepen om de Overeenkomst te (laten) ontbinden.
7.7. Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Koper weigert verdere levering te aanvaarden of wanneer de Koper verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van het reeds geleverde onmiddellijk opeisbaar en is de Koper een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op minimaal 35 % van de Koopprijs van het niet-uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen.

Artikel 8 Retentierecht
8.1. Ingeval van wanbetaling heeft de Verkoper een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Koper overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

Artikel 9 Staat van de Verkochte Artikelen en Vrijwaring door de Verkoper
9.1. Tweedehandse Verkochte Artikelen worden door de Koper ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. De in ontvangstname van de tweedehandse Verkochte Artikelen door de Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in artikel 7.1., brengt de aanvaarding van de Verkochte Artikelen met zich mee.
9.2. Indien de Koper van oordeel zou zijn dat de aan hem geleverde nieuwe Verkochte Artikelen niet-conform met de bestelling zijn of door zichtbare gebreken zijn aangetast, dient de Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Verkoper uiterlijk binnen de 48 uur na levering van de Verkochte Artikelen. Indien de Verkoper na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht de Verkochte Artikelen te hebben aanvaard.
9.3. Verborgen gebreken dienen door de Koper binnen een termijn van 8 werkdagen nadat de Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan de Verkoper meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van 3 maanden na de datum van levering van de Verkochte Artikelen.
9.4. Voor wat de op maat gemaakte en de gereconditioneerde Verkochte Artikelen betreft, staat de Verkoper bovendien slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële componenten van de Verkochte Artikelen aantasten en de Koper verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Koper bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Overeenkomst zou gesloten hebben.
9.5. De Verkoper dient de Koper niet te vrijwaren indien
(i) Koper herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Verkochte Artikelen of geprobeerd heeft dit te doen; of
(ii) de gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Verkochte Artikelen voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze redelijkerwijs zijn bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Verkochte Artikelen worden gebruikt;
(iii) de gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijnen, schriftelijk zijn gemeld aan de Verkoper door middel van het “retour aanvraagformulier”.
9.6. Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot de Verkochte Artikelen voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat de Verkoper, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel de Verkochte Artikelen mag herstellen ofwel de Verkochte Artikelen mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Overeenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van de Verkochte Artikelen. De Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van de Verkoper. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Koper.

Artikel 10 Klachtenbehandeling en Terugname
10.1. Indien de Koper een klacht heeft over de Verkochte Artikelen om een in artikel 7.2 of artikel 9 vermelde reden, dient hij deze klacht binnen de termijn in deze artikelen bepaald gemotiveerd en schriftelijk aan de Verkoper te melden mits gebruik van het “retour aanvraagformulier”. De Verkoper zal de klacht onderzoeken en met een aangepast voorstel antwoorden.
10.2. Verkochte Artikelen worden niet teruggenomen, tenzij na schriftelijk akkoord van de Verkoper in antwoord op een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de Koper mits gebruik van het “retour aanvraagformulier”. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 7.2 en in artikel 9, worden Verkochte Artikelen die zich niet meer in de originele verpakking bevinden, of waarvan de verpakking reeds werd geopend, of Verkochte Artikelen die speciaal voor de Koper werden besteld of ontworpen of gereconditioneerd of een verkoopwaarde hebben van minder dan 5 EUR per stuk, onder geen enkel beding teruggenomen.
10.3. Indien de Verkoper ingaat op het verzoek van de Koper om de Verkochte Artikelen terug te nemen, zal dit enkel gebeuren mits aanrekening van een terugnamekost van ten minste 15 % van de Koopprijs vermeerderd met de transportkosten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. De gehele aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Koper (daden gesteld door of nalatigheden van zijn werknemers, agenten en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.
11.2. Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de expliciete verbintenissen aangegaan door de Verkoper krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.
11.3. Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig artikel 11.2, kan de Verkoper dus nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Koper voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.
11.4. Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig artikel 11.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs.
11.5. De Koper, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de Verkochte Artikelen die door de Koper aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen de Verkoper.

Artikel 12 Opschorting en Ontbinding
12.1. Bij niet-betaling of niet volledige betaling van de factuur op de vervaldag bepaald in art. 5.1., heeft de Verkoper het recht om elke nieuwe of lopende overeenkomst met de Koper op te schorten.
12.2. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in artikel 11.1 van de Algemene Voorwaarden, heeft de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de Koper een wezenlijk deel van zijn verplichtingen niet zal nakomen ten gevolge van een ernstig tekortschieten van zijn vermogen om dat deel van zijn verplichtingen na te komen, van zijn kredietwaardigheid, van zijn gedrag bij de nakoming van de ingevolge de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen, dan wel bij de voorbereiding van zijn nakoming. Indien de Verkoper de Overeenkomst opschort, moet hij de Koper onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting.
12.3. Indien het vóór de datum van uitvoering door de Verkoper duidelijk is dat de Koper zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming, heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren.

Artikel 13 Varia
13.1. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
13.2. De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper uit. De Koper erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.
13.3. De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Bijzondere Voorwaarden, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.
13.4. Worden voor de toepassing van de onderhavige overeenkomsten als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag is.
13.5 De Koper heeft kennisgenomen van en gaat akkoord met het opslaan van de persoonsgegevens en bewaringstermijn daarvan zoals in de privacyverklaring beschreven.

Artikel 14 Opschortende voorwaarde
14.1. Indien de Verkoper aan de Koper krediet toestaat, wordt de Overeenkomst steeds gesloten onder opschortende voorwaarde van het bekomen van het akkoord van de kredietinstelling binnen de zestig kalenderdagen na het ontstaan van de Overeenkomst. De Koper zal de beslissing van de kredietinstelling binnen de veertien kalenderdagen na de beslissing van de kredietinstelling aan de Verkoper meedelen. Onverminderd wat bepaald werd in de Bijzondere Voorwaarden en in afwijking van artikel 1.2 van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst op geen enkel punt uitgevoerd kunnen worden, dan na het akkoord van de kredietinstelling. Ingeval van weigering van akkoord van de kredietinstelling zal de Overeenkomst als nietig en niet-bestaande moeten worden beschouwd. De Koper heeft in dat geval geenszins recht op schadevergoeding.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden werd geregeld, verwijzen de partijen naar het Nederlandse recht, dat deze Overeenkomst beheerst. De toepassing van Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Artikel 16 Bevoegdheid
16.1. Enkel de Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Verkoper gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.


Onderdelenbalie.nl
Roggeweg 28J
6534 AJ Nijmegen

Tel: 024-3560408
Fax: 024-6752563
E-mail: info@onderdelenbalie.nl
Kamer van Koophandel Arnhem. no. 09143279